X
تبلیغات
زولا

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلم

ارائه انواع طـــــــــرح درس وچــــــک لیست-نمــــــــــــونه ســـــــــــوال-کتب روش تدریس

باسمه تعالی

معرفی دروس کتاب علوم تجربی اول ابتدایی

معرفی درس اول- زنگ علوم

هدف از این درس، آشنا نمودن عملی دانش آموزان با فعالیت هایی است که در کلاس علوم اتفاق می افتد.

معلم از توضیح دانشی آزمایش ها خودداری و سعی می کند طعم یادگیری  و فعالیت را واقعا به بچه ها بچشاند.

معرفی درس دوم- سلام، به من نگاه کن

در این درس دانش آموزان ضمن آشنایی با حواس پنج گانه و نقش آن ها در شناخت جهان پیرامون ما با مراقبت از اعضای حسی و مشاهده ی دقیق اشنا می شوند.

در پایان فیلم مربوط به این درس اشاره ای به این که ما علاوه بر حواس منابع دیگری هم در شناخت جهان داریم که وقتی بزرگتر شویم آن ها می شناسیم می شود.

معرفی درس سوم- شاد باش، سالم باش

در این درس بچه ها در گروههای هفت گانه مسئول یادگیری در باره ی : ورزش و بازی، تغذیه، بهداشت فردی، بهداشت عمومی، ایمنی، پیشگیری و درمان، و استراحت و سپس یاد دادن به هم کلاسی های خود می شوند.

معرفی درس چهارم- دنیای جانوران

در این درس دانش آموزان ابتدا می آموزند که جانوران جزو موجودات زنده هستند و سپس با انتخاب یک جانور، به یادگیری درباره ی اندازه، تغذیه، شکل، زیستگاه، حرکت و رشد آن و یاددهی به هم کلاسی های خود می پردازند.

معرفی درس پنجم- دنیای گیاهان

این درس در محیط طبیعی تدریس می شود و در صورت عدم امکان با آوردن طبیعت به کلاس درس. شناسایی بخشهای اصلی گیاهان، رشد گیاه، تغییرات گیاه دانه دار، گیاهان ایران و استفاده هایی که از گیاهان می شود در این درس با روش مشابه درس جانوران (یاد گرفتن و یاد دادن) انجام می شود.

معرفی درس های شش،هفت، نه و ده- زمین خانه ی ما

در این دروس دانش آموزان با آب، سنگ، خاک و هوا به عنوان سازنده های اصلی زمین آشنا می شوند و به مهمترین مسایل زیست محیطی مرتبط با آنها می پردازند.

معرفی درس هشت- چه می خواهم بسازم؟

هدف این میان-درس آموزش فناوری و پرورش خلاقیت است. انسان ابزار ساز، انسان حل کننده ی مساله و انسان اندیشمند و متفکر، در این درس که قرار است تا پایان دوره ابتدایی تکرار شود محور فعالیت و الگوی عمل دانش آموزان است.    

معرفی درس یازدهم- گرما   

هدف:انتظار می رود در جریان یاددهی – یادگیری این درس فراگیران علاقه مند شوند درارتباط بامفاهیم گرما به محیط و تجربه های خود توجه کنند، با پرورش مهارت های مشاهده ، پیش بینی ، طراحی آزمایش، تفکر. تجربه ها و آموخته های خود راسازمان دهند و به طور مسئولانه وپیگیر ، آموخته ها  رادر زندگی  خود به کار می برد وبه این ترتیب موقعیتی فراهم آورند تا به شایستگی های مورد نظر در برنامه ی درسی علوم تجربی نزدیک تر شوند .

توضیح: دراین درس موقعیت های  یادگیری به گونه ای طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند:

1-    تجربه ها خود را در ارتباط با مکان ها ، مناطق آب وهوایی وچیزهای گرم وسرد بیان کنند.

2-    خورشید را به عنوان منبع گرما ونور زمین نام ببرند.

3-    در ارتباط با وسایل گرم کننده که در زندگی روزمره خودیا دیگران به کار برده اند یا می برند توضیح  دهندوبا این وسایل آشنا  شوند.-این آشنایی از طریق مشاهده فیلم ،شنیدن توضیح دیگران و پرسش از دیگران حاصل می آید.

4-    از محیط های مختلف خانه ومدرسه برای آزمایش ،مشاهده ویادگیری  استفاده برند و از این طریق به درک مفاهیم علمی و سازماندهی وتعمیم تجارب خود نایل آیند.(به عنوان مثال آزمایش برای مقایسه گرمای مکان های گوناگون –آزمایش اثر رنگ برگرمای حاصل از تابش نور خورشید)

5-    باتوجه به شگفتی های خلقت در پوشش  دو نوع شتر به نقش خالق دانا پی ببرند وبه ارتباط وعلاقه و احساس مسئولیت بیشتر بادیگر موجودات رغبت پیدا بکنند.

6-     دانستنی های خود را برای حل مسایل  مربوط به کار ببرند ودر باره آنها به تفکر  بپردازند.(مقایسه وسایل گرم کننده و تصمیم در مورد استفاده از آن ها-شباهت سرد نگه داشتن در گذشته وحال)

7-    استفاده صحیح از وسایل گرم کننده ونکات ایمنی مربوط  به آن ها را دریابند.

8-    با کاربرد گرما در مشاغل وفناوری ها آشنا شده به  کار و پیشرفت های فناورانه علاقه مند گشته ودر مورد این امور اطلاعات جمع آوری نمایند.

9-    با نمونه هایی از کاربرد اصول علمی مربوط به گرما در گذشته ایران زمین آشنا شده وبا فرهنگ وتمدن گذشته کشور خود الفت پیدا می کنند.   

معرفی درس دوازدهم- از خانه تا مدرسه

در این درس هر دانش آموز:

از طریق مشاهده اطرافش، اجسام در حال حرکت را شناسایی کرده و به کلاس گزارش می دهد.

از طریق انجام دادن فعالیت و مقایسه کردن حرکت یک جسم روی دو سطح هموار و نا هموار، اثر سطح بر حرکت اجسام پرا مشاهده می کند.

ا زطریق انجام آزمایش مشاهده می کند ،چرخ حرکت را آسان می کند.

رعایت نکات ایمنی – فن آوری وتکنولوژی در وسایل نقلیه – کاربرد حرکت در زندگی  ( با حرکت به خیلی از خواسته یمان می رسیم ) از جمله مواردی است که در این درس به آن پرداخته می شود.

انتخاب موضوع از خانه تا مدرسه این توانایی را به دانش آموز می دهد تا مفاهیم فوق را در ارتباط با زندگی روزمره اش و دانش آموزان دیگر کشورش بیاموزد و آموزش دهد.

مفاهیم درس:

1- ماخیلی از چیز ها را در اطرافمان  در حال حرکت می بینیم.

2- حرکت جسم  روی سطح هموار آسانتر از حرکت روی سطح نا هموار است.

3- چرخ حرکت را آسان می کند.

4- با حرکت دادن اجسام و وسایل مختلف به خواسته هایمان می رسیم.

*توجه فرمایید در این درس دانش آموز، هیج مفهومی را نباید حفظ یا تعریف کند.

                                                                      

معرفی درس سیزدهم- آهنربای من

در این درس هر دانش آموز با ید

 * برای خودش یک آهنربا داشته باشد و کار با آهنربا را شخصا تجربه کند .

* با چسباندن آهنربا به اجسام اطراف خودش ،اجسامی را که جذب آهنربا می شوند شناسایی کند.

*با آوردن آهنربا به کلاس شکل آهنربای خودش را با شکل آهنرباهای همکلاسی هایش مقایسه کند.

*قدرت آهنربای خودش را با آهنرباهای هم کلاسی ها مقایسه کند.

*با آهنربای خودش عبور خاصیت آهنربایی از مواد مختلف مثل مقوا، نایلون،چوب

و ......را مشاهده کند.

*با انجام فعالیت با آهنربای خودش مشاهده کند که خاصیت آهنربایی در تمام قسمت آهنربا یکسان نیست.(توجه کنید هدف آموزش قطبهای آهنربا نیست)

*کاربرد های آهنربا را دروسایل وخانه ی خودش و خارج از خانه با کمک بزرگتر ها شناسایی کرده و برای هم کلاسی هایش توضیح دهد.

*در ارتباط با مراقبت از آهنربا اطلاعات جمع آوری کرده و   به دیگران هشدار بدهد.

*توجه فرمایید در این درس هیج مفهومی را انتظار نداریم دانش آموز حفظ کرده یا تعریف کند.

 

مفاهیم درس:

1-آهنربا بعضی چیز ها را جذب می کند.

2- آهنربا ها به شکل های مختلف هستند.

3-قدرت آهنرباها یکسان نیست.

4-خاصیت آهنرباها از بعضی مواد عبور می کند.

5-خاصیت آهنربایی در تمام قسمت های آن یکسان نیست.

6-آهنرباها درخیلی چیز ها وجود دارند و به ما کمک می کنند.

معرفی درس چهاردهم- از گذشته تا آینده

موضوع و هدف این درس به درس هشتم یعنی چه می خواهم بسازم بسیار نزدیک است اما ساختار متفاوتی را دنبال می کند. در این درس دانش آموزان بینشی تاریخی از گذشته درباره ی وسایل روشنایی پیدا می کنند و ضمن رسیدن به زمان حال ، با بکارگیری تخیل و خلاقیت خویش درباره ی آینده ی این وسایل می اندیشند.

این درس نیز تا پایان دوره ابتدایی ادامه می یابد.

[ پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392 ] [ 09:44 ق.ظ ] [ عبدالملک رئیسی ]

[ 0 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه